Subsidie vs Inkoop: wat is de oplossing

Subsidie vs Inkoop: wat is de oplossing

Financiering van begeleidingstaken in de Wmo-context: subsidie of opdracht

Een belangrijke vraag die gemeenten hebben is of de beoogde activiteiten kunnen of moeten worden gefinancierd in de vorm van subsidie in het kader van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) of dat bekostiging kan (of moet) plaatsvinden op grond van een privaatrechtelijke overeenkomst (overheidsopdracht). Dit is een belangrijk verschil omdat de voorwaarden, de wijze van bekostiging en de afdwingbaarheid van prestaties sterk verschillen tussen beide regimes.

Een subsidie is volgens artikel 4:21 van de Awb ‘de aanspraak op financiële middelen door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten’. Het is moeilijk een eenduidige uitspraak te doen wanneer er sprake is van subsidieverlening in het kader van Awb.

Bij het onderscheid tussen het verlenen van subsidie en het geven van een opdracht zijn de volgende aspecten van belang:

 •  op het verlenen van subsidie is een ander wettelijk regime van toepassing dan op het geven van een opdracht. Dit heeft gevolgen voor de positie van de gemeente
 •  het verlenen van subsidie biedt andere sturingsmogelijkheden voor de gemeente dan het geven van een opdracht
 •  het onderscheid is bovendien van belang voor de vraag welke Europeesrechtelijke regels aan de orde kunnen zijn

 

De positie van gemeenten ten aanzien van de vraag ‘subsidie of opdracht’ kan als volgt worden samengevat:

Subsidie

 

 •  gebonden aan gemeentelijke verordeningen en beleidsdocumenten
 •  afwijken van de verordeningen is niet mogelijk
 •  verplichtingen ten aanzien van de uitvoering van de gesubsidieerde activiteit kunnen slechts vooraf worden gesteld
 •  bijsturen van de activiteiten van de subsidieontvanger is slechts beperkt mogelijk
 •  naleving van de verplichtingen dient achteraf (bij de subsidievaststelling) te worden getoetst
 •  het verlenen van subsidie kan (verboden) staatssteun zijn, het element van staatssteun vraagt een nauwkeurige beoordeling en kan een meldings- of goedkeuringsprocedure bij de Europese Commissie vergen
 •  de algemene beginselen van behoorlijk bestuur dienen te worden nageleefd.

Er zijn vele subsidiemogelijkheden die passen bij de transities. De Inkooppraktijk helpt u graag verder.

Opdracht

 

 •  de gemeente moet een heldere opdracht geven, alsmede concrete aanwijzingen voor de uitvoering ervan
 •  aanwijzingen kunnen gedurende het hele proces van de uitvoering van de opdracht worden gegeven
 •  bijstelling van de opdracht is mogelijk (kan wel meerwerk opleveren)
 •  de Europese en gemeentelijke aanbestedingsregels zijn van toepassing
 •  afhankelijk van de waarde van de opdracht dient een aanbestedingsprocedure te worden gevolgd, al dan niet openbaar
 •  de algemene beginselen van behoorlijk bestuur dienen te worden nageleefd. Subsidievormen

 

De Inkooppraktijk helpt u graag verder met het maken van de juiste keuzes.